Fakulteti Ekonomik

Dr. Zamira Veizi            e-mail: dekanife@uogj.edu.al

Zv/Dekan:   Dr. Robert Çelo                        e-mail: rcelo@uogj.edu.al

Per vitin akademik 2017 -2018 eshte firmosur hapja e njesise kryesore

          “Fakulteti Ekonomik”.

Kjo bazuar në     Urdhërin nr. 126  dt 20.03.2017 për hapjen e njësisë kryesore

“Fakulteti Ekonomik” të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër.

  •  Departamenti Administrim Publik

  • Departamenti Politikave Ekonomike dhe Turizmit

  • Departameni Kontabilitet Finance

  • Programet e studimit te ciklit te pare “Bachelor”

  • Programet e studimit te ciklit te dyte

  • Programet e studimit me karakter profesional 2 vjecar

  • Laboratore / Laborante

  • Sekretaria mesimore

  • Asistente Dekanit te FE