QSN

  • QENDRA STUDIMORE NDËRDISIPLINORE

QSN-ja Zhvillon veprimtarinë e saj në përputhje me misionin dhe fushat prioritare të kërkimit shkencor të UGJ-së, si edhe me programet e zhvillimit në rang rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Kjo qendër është në proces organizimi