Çelen modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Shkurt – Mars 2022

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës si produkt i projektit TEAVET. Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:1. Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasë. 08 – 10 shkurt, 2 kredite2. Vlerësimi i rezultateve të të nxënit.11 – 13 shkurt, 1 kredit 3. Projektimi i të nxënit për të gjitha format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit. 10 – 12 mars, 2 kredite4. Aftësimi mediatik në një botë digjitale. 15 – 17 mars, 1 kredit5. Menaxhimi i klasës.23 – 25 mars, 1 kreditTrajnimet do të zhvillohen në sallën e Mediatekës, UGJ, ora 14:00 – 18:00.Për më shumë vizitoni faqen e trajnimeve TEAVET.https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeMesues…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *