Universiteti i Gjirokastrës përfundoi fazën e parë të trajnimeve në kuadër të Programit Kombëtar të Zhvillimit Profesional të Mësuesve 2024-2025.

Universiteti i Gjirokastrës si Agjensi Trajnuese e Akredituar u bë pjesë e inisiativës Kombëtare për zhvillimin profesional të mësuesve 2024-2025,  “Fuqia transformuese e zhvillimit të vazhdueshëm professional për mësuesit në fushat: Gjuhë, Matematikë, Shkenca dhe Teknologji (STEM)”. Në një sistem arsimor gjithnjë e në zLexo më shumë…

Çmimi i Guvematorit për Diplomën më të Mirë 2024

Nga iniciativat e pervitshme te Bankes se Shqiperise dedikuar studenteve Konkursi “cmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë 2024”. Kriteret kryesore te pjesemarrjes ne kete konkurs jane: Studente shqiptare te diplomuar brenda dhe jashte vendit;Nivel universitar ose pasuniversitar;Te kene perfunduar studimet gj ate periudhes tetorLexo më shumë…

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center

Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Qershor 2024.  Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës.  Ju mund të regjLexo më shumë…

Shpallje për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit

Senati Akademik Shpallje Për zgjedhjen e anëtarëve dhe sekretarit të komisionit institucional të zgjedhjeve si dhe të anëtarëve të komisionit të apelimit dt 21.05.2024 për më tepër..
Lexo më shumë…

Thirrje për aplikime për projekte kërkimore – shkencore

Në zbatim të Ligjit Nr. 80, datë 22.07.2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, të Statutit të UGJ-së datë 30/08/2021, Nr. 976 Prot., Kreu IX për “Kërkimin shkencor”, neni 80 për “Projektet e kërkimit shkencor”, Universiteti i Gjirokastrës shLexo më shumë…

Datat e reja të testimit të gjuhës angleze TOEIC L&R

Universiteti i Gjirokastrës njofton të gjithë studentët që nuk kanë plotësuar kriterin e gjuhës së huaj, se seanca e radhës e testit ndërkombëtar të gjuhës angleze 𝐓𝐎𝐄𝐈𝐂 zhvillohet në datën 14.06.2024, ora 12:00, në ambientet e 𝐔𝐆𝐉, si qendër e autorizuar testimi. Bashkëngjitur gjeni linkun e regjistrimiLexo më shumë…

Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Përditësim i informacionit lidhur me Konferencën Ndërkombëtare Ndërdisiplinore: Parku Kombëtar i Vjosës: Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Për shkak se data e zhvillimit të procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë përkon me datën e planifLexo më shumë…

Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe

Projekt studentor -“Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe” mundësuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Ambasada Amerikane në Tiranë. Gjatë workshop-it të zhvilluar me pjesëmarrjen e studentëve të Njësisë Bazë të Edukimit dhe Metodologjisë së MësimdhLexo më shumë…