HAPJE E PROGRAMIT TE STUDIMIT TE CIKLIT TE DYTE “MASTER I SHKENCAVE” NE “FINANCE KONTABILITET”

Njoftime Studentet

Ne mbeshtetje te nenit 102, te Kushtetutes se Republikes te Shqiperise dhe te neneve 35 dhe 75 te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte ne Republiken e Shqiperise”,

URDHEROJ

Hapjen e programit te studimit te ciklit te dyte “Master i Shkencave” ne “Finance Kontabilitet” me 120 kredite dhe kohezgjatje 2 vite akademike (4 semestra), ne gjuhen shqipe, me forme studimi me kohe te plote.

Ne perfundim to ketij programi studimi leshohet diplome “Master i Shkencave” ne “Finance Kontabilitet”, Fakulteti i Ekonomise, ne Universitetin “Eqrem caber Gjirokaster, referuar nivelit 7 te Kornias Shqiptare te Kualifikimeve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *