Trajnimet e projektit TEAVET

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

UGJ nis trajnimet e projektit TEAVET në kuadër të trajnimeve të moduleve të akredituara nga ASCAP për mësuesit e APU gjatë muajit dhjetor 2021.

Modulet e disponueshme:

🔹Projektimi I të nxënit për të gjithë format e mësimdhënies, stilet e të nxënit, (2 kredite) në datat 09 – 11. 12. 2021

🔹Metodologji e mësimdhënies (1 kredit) në datat 16 – 18. 12. 2021

🔹Strategjitë e klasave gjithëpërfshirëse (2 kredite) në datat 13 – 15. 12. 2021

Punonjësi arsimor përzgjedh programet/modulet e akredituara të publikuara nga agjensia trajnuese dhe bën aplikimin online.

Klikoni në faqen https://trajnime.arsimi.rash.al/ përzgjidhni Universiteti i Gjirokastrës, modulin përkatës dhe kryeni aplikimin në fushën Apliko.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *