Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar për periudhën Prill – Maj 2022

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Trajnimet zhvillohen në kuadrin e 16 moduleve për mësuesit e APU, të akreditura nga ASCAP dhe të implementuara prej vitit 2021 edhe në Universitetin e Gjirokastrës si produkt i projektit TEAVET. 

          Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:

1. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte. 

               06 – 08 prill, 1 kredit

2. Metodologjitë e mësimdhënies. 

               13 – 15 prill, 1 kredit 

3. Media Literacy and online comunication.  

                20 – 22 prill, 1 kredit

4. Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias. 

                04 – 06 maj, 1 kredit

5. Strategjitë gjithëpërfshirëse në klasë. 

                 17 – 19 maj, 2 kredite

6. Qytetari aktive në shoqërinë globale. 

                  23 – 25 maj, 1 kredit

Trajnimet do të zhvillohen në sallën e Mediatekës, UGJ, ora 14:00 – 18:00.

Për më shumë vizitoni faqen e trajnimeve TEAVET.

https://trajnime.arsimi.rash.al/Trajnimes/TrajnimeTeavet?AgjensiID=2083&ModulID=undefined

Në kategorinë “Agjencia” përzgjidh Universiteti i Gjirokastrës dhe në kategorinë “Moduli”, përzgjidh modulin për të cilin jeni të interesuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *