Universiteti “Eqrem Çabej” çel modulet e trajnimit nga LLL Center për mësuesit e arsimit parauniversitar

Qendra e te mesuarit gjate gjithe jetes

Ju mund të regjistroheni në këto module trajnimi:

1. Projektimi i të nxënit për të gjitha format e mësimdhënies dhe stilet e të nxënit.16.10.2023-21.10.2023 (2 kredite)

2. Mësimdhënia dhe të nxënit bazuar në projekte.30.10.2023-01.11.2023 (1 kredit)

3. Psikologjia e zhvillimit te femijes02.11.203-04.11.2023 (1 kredit)

4. Menaxhimi i klasës13.11.2023-15.11.2023 (1 kredit)

5. Edukimi i mendimit kritik nëpërmjet medias30.11.2023-02.12.2023 (1 kredit)

6. Planifikimi sipas nevojave të nxënësve.11.10.2023-13.10.2023 (1 kredit)

7. Kompetencat kyç, kompetencat lëndore dhe rezultatet e të nxënit.23.10.2023-25.10.2023 (1 kredit)

8. Komunikimi me nxënësit, prindërit, kolegët.07.11.2023-09.11.2023 (1 kredit)

9. Bullizmi20.11.2023-22.11.2023 (1 kredit)

10. Trajnime sipas përmbajtjes shkencore sipas fushave, lëndëve.04.12.2023-06.12.2023 (1 kredit)

Pagesa për 1(një) kredit = 1 200 lekë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *