Konferenca

 1. KONFERENCA (ORGANIZUAR NË UGJ OSE BASHKËPUNIM ME UGJ-NË)

VITI 2020

Konferencë Ndëruniversitare Akademike 2021 (online), më 27 maj, 2021, organizuar nga Universiteti“Eqrem Çabej” në bashkëpunim me IAL-të partnere: Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës; Universitetin “Fan Noli” në Korçë; Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan; Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë dhe Universitetin “Marin Barleti“me temë: “Mundësitë dhe sfidat për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit“.

 • Konferencë Ndëruniversitare Akademike 2020 Tiranë, më 19 nëntor, 2020, organizuar

nga Universiteti “Marin Barleti” në bashkëpunim me IAL-të partnere: Universitetin “Aleksandër Moisiu” në Durrës; Universitetin “Fan Noli” në Korçë; Universitetin “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan; Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë dhe Universitetin “Eqrem Çabej” në Gjirokastër.

VITI 2019

 • Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Marrëdhëniet shqiptaro-kineze tradita, gjendja dhe perspektiva”,organizuar nga Universiteti “Ismail Qemali” në Vlorë,në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Universitetin e Gjuhëve të Huaja të Pekinit (Beijing Foreign Studies University – BFSU), Universitetin “Eqrem Çabej” në Gjirokastër, si dhe të disa institucioneve të tjera universitare,akademike dhe kulturore.

VITI 2018

 • Më 24 tetor 2018,departamenti i gjuhës  dhe departamenti i letërsisë në bashkëpunim me

Akademinë e Shkencave dhe Akademine e Studimeve Albanologjike organizuan konferencën shkencore  “Zhvillime gjuhësore dhe letrare në Periudhën e Pavarësisë”.

 • Më 24 tetor 2018, organizohet KonferencaShkencore Kombёtare“Zhvillime gjuhësore dhe letrare në Periudhën e Pavarësisë”, bashkëpunim iDepartamentit të Gjuhës dhe tëLetërsisësë Universitetit “E. Çabej”, meAkademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë dhe Akademinë e Studimeve Albanologjike,  Tiranë.
 • Më datat  4-6 tetor 2018, në Universitetin e Gjirokastrës zhvilloi punimet “Kongresi

i 8-të ndërkombëtar mbi dialektet e greqishtes moderne dhe teoritë gjuhësore”. Gjithashtu, u përfshinëdhe veprimtaritë kushtuar 25-vjetorit të Departamentit të Gjuhës,Letërsisë dhe Qytetërimit Grek.Kongresi, si  një mundësi  njohjeje dhe kontakti e  Universitetit tonë me botën akademike të shumë vendeve të botës perëndimore e lindore, vërteton se Universiteti ynë është i hapur ndaj dijes e shkencës.

VITI 2017

 • Nëntor 2017,Konferencë Shkencore Ndërkombëtare në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës (Departamentii Gjeografisë, Fakulteti Histori-Filologji).
 • Më 11 dhjetor 2017,Departamentii Gjuhës dhe Departamenti iLetërsisë në bashkëpunim  me Akademinë e Studimeve Albanologjike  dhe  ASHSH-në  organizuanKonferencën shkencore:“PERSONALITETI  SHKENCOR I AKADEMIK  JORGO BULOS”.
 • Më 24-25 nëntor 2017, organizohet nga UGJ-ja në bashkëpunim me Shoqatën “Psikologët shqiptarë”Konferencakombëtare“KURRIKULA DHE SFIDAT NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR”.
 • Më 30.10.2017, organizohetKonferencaShkencore Ndërkombёtare “Kontributi i Prof. Rexhep Qosjes në  kulturën  shqiptare”, ngaDepartamenti i Gjuhës dhe Letërsisë,Fakulteti i Edukimit dhe i Shkencave  Shoqërore i Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër,në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë dhe  Akademinë e Studimeve Albanologjike, Tiranë.
 • Më 27.04.2018,biblioteka e Universitetit “E. Çabej” në bashkëpunim me Departamentin Histori-Gjeografi, organizuanKonferencën studentore “Kontributi i fondit bibliotekar në aftësimin shkencor të studentëve të degës Histori – Gjeografi”.