Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe

Njoftime Studentet

Projekt studentor -“Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndryshe” mundësuar nga Instituti Shqiptar i Medias dhe Ambasada Amerikane në Tiranë. 
Gjatë workshop-it të zhvilluar me pjesëmarrjen e studentëve të Njësisë Bazë të Edukimit dhe Metodologjisë së Mësimdhënies, u prezantuan gjetjet e pyetësorëve të ndërtuar nga grupi studentor, të plotësuar nga 🧑🏼‍🎓👩‍🎓 studentë të këtij departamenti dhe fëmijë me aftësi ndryshe të shkollave 9 – vjeçare të qytetit, si dhe u shpërndanë fletepalosje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *