NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Uncategorized

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“, nenet 57 dhe 66; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej”, nenet 47, 52 shpall konkursin për personel akademik dhe ndihmës akademik, si më poshtë:

1(një) personel akademik me angazhim me kohë të pjesëshme dhe kontratë me kohëzgjatje të caktuar, pranë njësisë bazë të Historise, Antropologjise dhe Gjeografise.

2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesëshme dhe kontratë me kohëzgjatje të caktuar, pranë njësisë bazë të Matematikes, Informatikes dhe Fizikes.

2(dy) personel akademik me angazhim me kohë të pjesëshme dhe kontratë me kohëzgjatje të caktuar,ne fushen e ekonomise, pranë njësisë bazë të Kontabilitet Finances

BULETINI NR. 4    Datë 29.11.2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *