Programi Konferencës PARKU KOMBËTAR I VJOSËS

Njoftime

KONFERENCA NDËRKOMBËTARE NDËRDISIPLINORE PARKU

KOMBËTAR I VJOSËS – Dialogu i shkencës, kulturës dhe zhvillimit të qëndrueshëm

Organizuar nga Universiteti ‘‘Eqrem Çabej” Gjirokastër

Gjirokastër, më 28 Qershor 2024

Vendi: Universiteti i Gjirokastrës

PROGRAMI I KONFERENCËS

09:30 -10:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve dhe marrja e materialeve

Holli i Universitetit

KAFE

SEANCA PLENARE

SALLA: AUDITORI

10:00 –10:15 Dokumentar: Vjosa, “Lumi që nuk ndalon”. Dokumentar multimedial (MSc.

Brikena Metaj – Specialiste për marrëdhëniet me publikun, UGJ)

10:15 – 10:40 Fjala e hapjes:

• Prof. dr. Bektash Mema, Rektori i Universitetit “Eqrem Çabej”

Fjalë përshëndetëse:

• Znj. Mirela Kumbaro , Ministre e Turizmit dhe Mjedisit

• Z. Odise Kote, Prefekt i Qarkut Gjirokastër

• Z. Flamur Golemi, Kryetar i Bashkisë Gjirokastër

• Znj. Alma Hoxha, Kryetare e Bashkisë Përmet

10:40 – 13:00 Referues

10:40 – 11:00 Prof. dr. Ksenofon Krisafi

Universiteti Mesdhetar i Tiranës, Shqipëri

Tema: The status of Vjosa in the legal-international perspective (Statusi i

Vjosës në perspektivën juridiko-ndërkombëtare)

11:00 – 11:20 PhD. hab, Joana Radwanowicz-Wanczewska

Universiteti Bialystok, Poloni

Tema: Remarks on the development of sustainable transport and

improvement of the tourist accessibility of regions. (Vërejtje mbi zhvillimin e

transportit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të aksesit turistik në rajon)

11:20 – 11:40 Prof. asoc. Dr. Selami Xhepa

UET (Universiteti Europian i Tiranës), Shqipëri

Tema: Let’s return to nature what we took from it: model of economic growth

with few primary resources (Le t’i kthejmë natyrës çfarë kemi marrë prej saj:

mdeli i rritjes ekonomike me burime të pakta primare)

11:40- 12:00 Prof. Thomas Chritiansen

Universiteti i Salentos, Itali

Tema: Where the river meets the sea: englishing the compaign (Aty ku lumi

takon detin: anglishtja e fushatës)

12:00 – 12:20 MSc. Jorida Muho

Inxhiniere Arkitekte, Gjirokastër, Shqipëri

Tema: Vjosa, the Drino valley and the archeological miracle in it (Vjosa,

lugina e Drinos dhe mrekullia e saj arkeologjike)

12:20 – 12:40 Prof. dr. Klodiana Gorica

Universiteti i Tiranës, Shqipëri

Tema: A critical approach to guide the implementation of a sustainable

tourism in the park of the year (Një qasje kritike për të udhëhequr zbatimin e

turizmit të qëndrueshëm në parkun e vitit)

12:40 – 13:00 Prof. asoc. Merita Isaraj, Zv/Rektore për Marrëdhëniet me Jashtë dhe

Kërkimin Shkencor

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër

Tema: Parku Kombëtar i Vjosës, një mundësi unikale për shkencë, zhvillim

ekonomik dhe social (The National Park of Vjosa, a unique opportunity for

science, economic and social development)

13:00 – 13:10 Dr. Belfjore Zifla

Akademia e të Rinjve

Tema: Prezantimi i Akademisë së të Rinjve pranë Akademisë së Shkencave:

objektivat,parimet dhe vizioni i saj

13:10 -15:00 PUSHIM I DREKËS

Kliko për më tepër  Seancat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *