NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2,
neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 4 (katër) personel akademik, personel
akademik me kohë të pjesshme dhe kohëzgjatje të caktuar, pranë Njësisë Bazë të Shkencave
Biologjike, Mjedisore dhe Ushqimit, per me teper…

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2,
neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 20 (njëzetë) personel akademik me
kohë të pjesshme dhe kohëzgjatje të caktuar, pranë Njësisë Bazë të Infermierisë,

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e
Shqipërisë”, neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2,
neni 56 pika 1,2,3 dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 8 (tetë) personel akademik, personel
akademik me kohë të pjesshme dhe kohëzgjatje të caktuar, pranë Njësia Bazë e Matematikës,
Informatikës dhe Fizikës

BULETINI NR. 143 Datë 17.10.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *