NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57, 64 dhe 65 të Ligjit Nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për personel akademik përkatësisht “Lektorë”/“Asistent-lektorë”, pranë Njësisë Bazë të departamenteve bashkangjitur, për vitin akademik 2021-2022.

Buletini I Njoftimeve Publike nr.43 dt 04.04.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *