Akreditimi Institucional


Akreditimi periodik i UGJ dhe Akreditimi i programeve te Studimit

Univesiteti “Eqrem Çabej ” Gjirokastër , ka filluar procesin e vlerësimit të  brendshëm të cilësisë në kuadër të Akreditimit të programeve  të studimit që ofron në tre njësitë krysore të saj, në përputhje me ligjin dhe aktet  nënligjore në fuqi.

LISTA E PROGRAMEVE PËR FILLIMIN E PROCESIT TË VLERËSIMIT TË BRENDSHËM NË KUADËR TË AKREDITIMIT TË PROGRAMEVE TË STUDIMIT   Klikoni per me teper

Vendim i BA dhe Certifikata e Akreditimit