Akreditimi i Programeve te Studimit


Univesiteti “Eqrem Çabej ” Gjirokastër , ka filluar procesin e vlerësimit të  brendshëm të cilësisë në kuadër të Akreditimit të programeve  të studimit që ofron në tre njësitë krysore të saj, në përputhje me ligjin dhe aktet  nënligjore në fuqi.


Raportet e Vlerësimit të Brenshëm në kuadër të akreditimit të programeve të studimit.

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
Nr.Programi i studimitCikli i studimit
1.RVB Histori – GjeografiCikli i pare “Bachelor”
2.RVB Gjuhë dhe Letërsi ShqipeCikli i pare “Bachelor”
3.RVB Gjuhë AnglezeCikli i pare “Bachelor”
4.RVB Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim GrekCikli i pare “Bachelor”
5.RVB Mësuesi për Arsimin ParashkollorCikli i pare “Bachelor”
6.RVB Mësuesi për Arsimin FillorCikli i pare “Bachelor”
7.RVB Mësues në Arsimin Special Cikli i dyte “Master Profesional”

Fakulteti Shkencave të Natyrës
Nr.Programi i studimitCikli i studimit
1.RVB Matematikë – InformatikëCikli i pare “Bachelor”
2.RVB Teknologji InformacioniCikli i pare “Bachelor”
3.RVB Biologji KimiCikli i pare “Bachelor”
4.RVB Infermieri e PërgjithshmeCikli i pare “Bachelor”
5.RVB Infermieri MamiCikli i pare “Bachelor”
6.RVB Shkenca InfermieroreCikli i dyte “Master Profesional”

Fakulteti Ekonomik
Nr.Programi i studimitCikli i studimit
1.RVB Kontabilitet FinancëCikli i pare “Bachelor”
2.RVB Administrim PublikCikli i pare “Bachelor”
3.RVB TurizëmCikli i pare “Bachelor”
4.RVB Kontabilitet FinancëCikli i dyte “Master Profesional”
5.RVB Financë KontabilitetCikli i dyte “Master i Shkencave”
6.RVB Administrim PublikCikli i dyte “Master Profesional”
7.RVB TurizëmCikli i dyte “Master Profesional”

REFERENCË NGA AGJENSIA E SIGURIMIT TË CILËSISË NË ARSIMIN E LARTË

 Link  i ASCAL : https://www.ascal.al/sq/informacione/publikime

Model Raporti i vlerësimit të brendshëm –   “BACHELOR”

Model Raporti i vlerësimit të brendshëm –   “Master Profesional ”

Model Raporti i vlerësimit të brendshëm –   “Master i Shkencave  ”

Model Raporti i vlerësimit të brendshëm –   “Program profesional  ”