Bordi i Administrimit


Bordi i administrimit është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtaritë e UGJ, që lidhen me menaxhimin administrativ, financiar, ekonomik dhe të pronave të tij, i cili ushtron kompetencat e tij te percaktuara ne Nenin 16 të ligjit nr. 9741, datë 21. 5. 2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe Nenit 16 te Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” të Gjirokastrës.


Bordi i administrimit përbëhet nga:
a) anëtarë të personelit akademik, së paku me gradë shkencore, të zgjedhur drejtpërdrejt nga personeli akademik i çdo njësie kryesore të institucionit;
b) anëtarë të caktuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës, përfaqësues nga fushat e shkencës, ekonomisë, kulturës, autoritete të pushtetit qendror dhe vendor;
c) një anëtar, përfaqësues i zgjedhur nga këshilli i studentëve të institucionit.

Anëtarët, sipas shkronjës “b” të pikës 4 të këtij neni, caktohen dhe shkarkohen nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. Numri i anëtarëve të caktuar është një më pak se gjysma e numrit të anëtarëve të këshillit të administrimit. Këshilli i administrimit zgjedh kryetarin, prej anëtarëve të brendshëm të tij, me dy të tretat e votave të të gjithë anëtarëve.

Bordi

BORDI I ADMINISTRIMIT

  1. Prof.asoc.Merita ISARAJ - Kryetare Bordi
  2. Doc. Msc. Majlinda Bobrati- Anëtare
  3. Dr.Yllka Proda - Anëtare
  4. Prof.dr. Petrit MALAJ - Anëtar
  5. Dr. Hektor Çiftja - Anëtar
  6. Dorian Llongo - Anëtar
  7. Ornela Kareco - Specialist Sekretare arkivi Bordi Administrimit

VBA 2022

Vendim Nr.2. ″

target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vendim Bordi Nr.6

Vendim Bordi Nr.7

Vendim Bordi Nr.8

Vendim Bordi Nr.10

VBA 2019

Urdheri Nr.1, datë 07.06.2019″PER MIRATIMIN E KALENDARIT PER PROCEDURAT E APLIICIMIT DHE It REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT It PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE PER VITIN AKADEMIK 2019 - 2020 ″

Udhezimi NR. 10, datë 15.05.2019″PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE ”

Urdheri NR 17, datë 30.07.2019″DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE UDHEZIMIN NR.10, DATE 15.05.2019, "PER PROCEDURAT E APLIKIMIT DHE TE REGJISTRIMIT NE PROGRAMET E CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE, NE PROGRAMET E STUDIMEVE ME KARAKTER PROFESIONAL, SI DHE NE PROGRAMET E INTEGRUARA TE CIKLIT TE DYTE TE STUDIMEVE, NE INSTITUCIONET E ARSIMIT TE LARTE"

Vendimi Nr.35, datë 17.05.2019″MIRATIMI I LISTES SE PROGRAMEVE TE STUDIMIT PER FILLIM E PROCEDURES DHE AKREDITIMIN E TYRE”

Vendim Nr.36, datë 17.05.2019″MIRATIMI E PROPOZIMIT PE PUNESIMIN E NJE STUDENTI PRANE D.SH.U.”

Vendim Nr.37, datë 17.05.2019″MIRATIMI I TARIFAVE TE SHERBIMEVE DHE TARIFAVE TE SHKOLLES PER VITIN AKADEMIK 2019-2020”

Vendim Nr.38, datë 17.05.2019″MIRATIMI I SHPERBLIMIT PER NJE PAGE MUAJRE PER ISH-PUNONJESVE DONIKA KRISAFI DHE VASIL BILERO”

Vendim Nr.39, datë 17.05.2019″MOSPRANIMI I PERGJYSMIMT TE TARIFES PER STUDENTIN NERTILA MEMINAJ"

Vendim Nr.40, datë 17.05.2019″MIRATIMI I PERGJYSMIMIT TE TARIFES SE SHKILLES PER STUDENTIN AFRIME REDHI”

Vendim Nr.41, datë 17.05.2019″AMIRATIMI I PERDORIMIT TE FONDEVE PER VITIN 2019”

Vendim Nr.42, datë 11.07.2019″MIRATIMI I RIORGANIZIMIT E NJESISE BAZE TE GJUHES SHQIPE DHE NJESIVE BAZE TE HISTORISE GJEOGRAFISE.”

Vendim Nr.43, datë 11.07.2019″PËR MIRATIM E SHTESES SE FONDEVE PER REGJISTRIMIN E PARASHIKIMEVE TE PROKURIMEVE PUBLIKE PER VITIN 2019”

Vendim Nr.44, datë 11.07.2019″PËR MIRATIMIN E SHTESES SE FONDEVE TEK ZERI "PAGA" PER PAGESEN E OREVE SUPLEMENTARE ME KOHE TE PLOTE DHE STAFIT ME KOHE TE PJESSHME.″

Vendim Nr.45, datë 11.07.2019″MIRATIMI PER MOSPAGESE E TARIFES SE SHKOLLES PER STUDENTIN RINA PECI”

Vendim Nr.46, datë 11.07.2019″MIRATIMI I PERGJYSMIMIT TE TARIFES PER STUDENTIN LORENA MINXHA”

Vendim Nr.47, datë 22.07.2019″MIRATIMIN E RISHIKIMIT TO PREVENTIVIL EGZISTUES PER ZERIN E REGJISTRIT "RIKONSTRUKSIONI I NYJEVE HIDROSANITARE" TO UNIVERSITETIT DHE RIALOKIMIN TO FONDEVE NE REGJISTRIN E PARASHIKIMIT TO PROKURIMEVE PUBLIKE PER VITIN 2019”

Vendim Nr.48, datë 22.07.2019″ MIRATIMIN E OREVE TE REALIZUARA NGA STAFF AKADEMIK ME KONTRATE DHE TE FLUAR PER VITIN AKADEMIK 2018 — 2019″

Vendim Nr.49, datë 13.08.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E PROJEKT - BUXHETIT TO DETAJUAR TO UNIVERSITETIT "EQREM CABER PER VITIN 2020″

Vendim Nr.50, datë 18.08.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT T8 ADMINISTRIMIT PER KRITERET E PROCEDURES SE PERZGJEDHJES SE ADMINISTRATORIT TO UNIVERSITETIT "EQREM CABEJ", GJIROKASTER″

Vendim Nr.51, datë 23.09.2019″MARREVESHJE BASHKEPUNIMI MIDIS UNIVERSITETI "EQEREM ÇABEJ" DHE INSTIRUTI TE FIZIKES BERTHAMORE TE ZABATUAR, UNIVERSITETI I TIRANES”

Vendim Nr.52, datë 21.08.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER PROCEDUREN E PERZGJEDHJES SE ADMINISTRATORIT TE UNIVERSITETIT "EQREM CABEJ", GJIROKASTER”

Vendim Nr.53, datë 10.09.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E SHPERBLIMIT PER DALJE NE PENSION ”

Vendim Nr.54, datë 10.09.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E OREVE TO REALIZUARA NGA PEDAGOGE TO FTUAR PER VITIN AKADEMIK 2018 — 2019 NE DEPARTAMENTIN E GJUHES, LETERSISE DHE QYTETERIMIT GREK ”

Vendim Nr.55, datë 25.09.2019″PER DIJENI MBI PROCESIN E ZGJEDHJES SE ADMINISTRATORIT TO UNIVERSITETIT "EQREM CABEJ", GJIROKASTER ”

Vendim Nr.56, datë 16.10.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E SHTESES SE FONDEVE NE RREGJISTRIN E PARASHIKIMIT TE PROKURIMEVE PUBLIKE PER VITIN 2019 NE ZERIN INVESTIME PER PROJEKTET INFRASTRUKTURE TE AKORDUARA NGA GRANDI”

Vendim Nr.57, datë 16.10.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN C FONDEVE PER BLERJE KANCELARI, BOJE FOTOKOPJE, PRINTERI...”

Vendim Nr.58, datë 16.10.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E FONDEVE PER PROGRAMIN ALFA WEB”

Vendim Nr.59, datë 16.10.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E PAGESES PER OR& SUPLEMENTARE TE STAFIT AKADEMIK ME KOHE TE PLOTE ”

Vendim Nr.60, datë 16.10.2019″ VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN C SHPERBLIMIT PER NDERHYRJE KIRURGJIKALE. ”

Vendim Nr.61, datë 16.10.2019″ PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E PROCEDURES SE DHENIES SE AMBIENTEVE ME QERA″

Vendim Nr.62, datë 18.11.2019″ PERCILLET VENDIMI NR. 62. DATE 08.11. 2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.63, datë 14.11.2019″ PERCILLET VENDIMI NR. 63. DATE 14.11. 2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.64, datë 14.11.2019″ PERCILLET VENDIMI NR. 64. DATE 14.11. 2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.65, datë 06.12.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E KRITEREVE TE PUNESIMIT PER POZICIONIN "SANITARE" NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ" GJIROKASTER. ″

Vendim Nr.66, datë 12.12.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E RIALOKIMIT TO FONDIT TE ZERAVE TD RREGJISTRIT TE PROKURIMEVE PUBLIKE 2019″

Vendim Nr.67, datë 12.12.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E PERDORIMIT TE FONDIT TE VECANTE PER (DALJE NE PENSION PLEQERIE TE PUNONJESVE)″

Vendim Nr.68, datë 12.12.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIM E LIST ES SE STUDENTEVE TE CIKLIT TE PARE TE STUDIMEVE QE PERFITOJNE BURSE PER VITIN AKADEMIK 2019 - 2020″

Vendim Nr.69, datë 12.12.2019″PERCILLET VENDIMI I BORDIT TO ADMINISTRIMIT PER MIRATIM TO LISTES SE STUDENTEVE QE PERJASHTOHEN NGA PAGESA E TARIFFS SE SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2019 - 2020″

Vendim Nr.70, datë 12.12.2019″PERCILLET VENDIMI NR. 70. DATE 12.12.2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.71, datë 18.12.2019″PERCILLET VENDIMI NR. 71. DATE 18.12.2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.72, datë 20.12.2019″PERCILLET VENDIMI NR. 72. DATE 20.12.2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.73, datë 20.12.2019″PERCILLET VENDIMI NR. 73. DATE 20.12.2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.74, datë 24.12.2019″PERCILLET VENDIMI NR. 74. DATE 24.12.2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

Vendim Nr.75, datë 24.12.2019″PERCILLET VENDIMI NR. 75. DATE 24.12.2019 I BORDIT TO ADMINISTRIMIT″

VBA 2018

Vendim, datë 16.08.2018″PERCIILLET VENDIMI I BORDIT TE ADMINISTRIMIT PER MIRATIMIN E KUFIRIT MAKSIMAL TD TARIFES VJETORE, PER VITIN AKADEMIK 2018-2019 ″