PROGRAMI I TRANSPARENCËS

STRUKTURA E PËRGJITHSHME E UGJ-SË:

 1. Organograma UGJ
 2. Struktura e përgjithshme e UGJ-së

 3. STRUKTURA E PAGAVE:

 4. Struktura e pagave

 5. FUNKSIONET DHE DETYRAT E UGJ-së:

 6. Funksionet dhe detyrat e UGJ-së

 7. KOMISIONET E PËRHERSHME:

  1. Komisionet e përhershme

  2. KËSHILLI I ETIKËS:

  3. Këshilli i etikës

  4. CV DHE PAGAT E NËNPUNËSVE QË JANË SUBJEKT DEKLARIMI DHE PËRSHKRIMI I PROCEDURËS SË ZGJEDHJES , KOMPETENCAT DHE DETYRAT E TYRE:

  5. CV dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi dhe përshkrimi i procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre

  6. PROCEDURA / MEKANIZMA PËR BËRJEN E ANKESAVE DHE KËRKESAVE NË LIDHJE ME VEPRIMET DHE MOSVEPRIMET E DREJTUESVE/ ORGANEVE DREJTUESE TË UGJ-së (PËRFSHIRË ADRESËN POSTARE ELEKTRONIKE PER DEPOZITIMIN E KËRKESAVE DHE ANKESAVE) – AFATET DHE MËNYRA E KTHIMIT TË PËRGJIGJES:

  7. Ligji për njoftimin dhe konsultimin publik
  8. E drejta për t'u informuar
  9. Koordinatori
  10. Procedurat për shqyrtimin e ankesave
  11. LEGJISLACIONI NDËRKOMBËTAR:

  12. Përmbledhje Legjislacioni për të Drejtat e Njeriut
  13. Konventa për Diskriminimin në Edukim
  14. Konventa për njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë

  15. LEGJISLACIONI KOMBËTAR:

  16. Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
  17. Ligji për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor
  18. Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë
  19. Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
  20. Kodi i Procedurave Administrative
  21. Ligji për Kundravajtjet Administrative
  22. Ligji për Informacionin e Klasifikuar Sekret Shtetëror, i ndryshuar
  23. Ligji për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve
  24. Permbledhëse Legjislacioni për Barazinë Gjinore, mbrojtjen nga diskriminimi dhe dhunën në familje
  25. Përmbledhje e Legjislacioni në Fushën e Rinisë

  26. AKTE NËNLIGJORE:

  27. Vendime të Këshillit të Ministrave
  28. Udhëzime të MASR-së

  29. AKTET RREGULLATORE TË UGJ-së

  30. Statuti i UGJ-së
  31. Statuti i Këshillit Studentor
  32. Statuti i Shoqatës Sportive të UGJ-së
  33. Rregullore e UGJ-së
  34. Rregullore e Bordit të Administrimit
  35. Rregullore e Senatit Akademik
  36. Rregullore e Studimeve në UGJ
  37. Rregullore për Organizimin e Zgjedhjeve për Autoritetet dhe Organet Drejtuese të UGJ-së
  38. Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Drejtorisë së Shërbimeve Ndihmës Akademike – Administrative
  39. Rregullore e Njehësuar e punës me Dokumentet në UGJ
  40. Rregullore e Njësisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë
  41. Rregullore për Organizimin e Zgjedhjeve për Këshillin Studentor të UGJ-së
  42. Rregullore e Sekretarisë Mësimore
  43. Rregullore për Mbrojtjen, Përpunimin, Ruajtjen dhe Sigurinë e të Dhënave Personale
  44. Rregullore për Format e Zhvillimit të Provimeve viti akademik 2020-2021
  45. Rregullore për Punësimin dhe Përzgjedhjen e Stafit Akademik dhe atij Adiministrativ në UGJ
  46. Rregullore për Masat Higjeno Sanitare, Organizative dhe Administrative mbi Minimizimin e Riskut ndaj Covid -19

  47. KODI ETIKËS:

  48. Kodi i Etikës në UGJ

  49. STRATEGJI ZHVILLIMI TË UGJ-së:

  50. Strategjia e zhvillimit të UGJ-së
  51. Strategjia e Kërkimit Shkencor në UGJ
  52. Strategjia e Ndërkombëtarizimit në UGJ

  53. RAPORTET VJETORE TË UGJ-së:

  54. Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2021-2022
  55. Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2020-2021
  56. Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2019-2020
  57. Raporti Vjetor për Veprimtarinë Mësimore – Shkencore dhe Financiare 2018-2019

  58. AKTE QË PËRMBAJNË RREGULLA, NORMA APO KUFIZIME TË TË DREJTAVE DHE LIRIVE

  59. Konventa për Diskriminimin në Edukim
  60. Konventa për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë

  61. MANUALALE / DOKUMENT POLITIKASH QË KA LIDHJE ME FUNKSIONET E IAL DHE QË PREKIN PUBLIKUN:

  62. Manualale / dokument politikash

  63. AKTE TË TJERA SI PSH MARRËVESHJE DY OSE MË SHUMË PALËSHE NË NIVEL INSTITUCIONAL BAZUAR NË VKM 781/2018 PER GARANTIMIN E TRASPARENCËS NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË:

  64. Akte të tjera si psh Marrëveshje dy ose me shume paleshe

  65. TË DHËNAT E KOORDINATORIT:

  66. Koordinatori

  67. FORMAT KËRKESE / SHPJEGUESE (HAPAT QË DUHET TË NDIQEN PËR TË BËRË NJË KËRKESË PËR INFORMIM):

  68. E drejta për t’u informuar
  69. Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

  70. FORMAT ANKESE / SHPJEGUESE (PROCEDURA E ANKIMIT TEK KOMISIONERI):

  71. Procedura për shqyrtimin e ankesave
  72. Format ankese / Shpjeguese (Procedura e Ankimimit te Komisionieri)

  73. BUXHETI, PLANI SHPENZIMEVE PËR VITIN FINANCIAR NË VIJIM DHE VITET E KALUARA PËRFSHIRË BUXHETIN AFATMESËM, BUXHETIN VJETOR GRANTIN NGA BUXHETI VJETOR DHE TË GJITHA SHPENZIMET OPERATIVE, SHPENZIMET NË KËRKIM SHKENCOR DHE SHPENZIMET KAPITALE PËR VITIN FINANCIAR NË VIJIM DHE VITET E KALUARA:

  74. Plani i shpenzimeve për vitin 2023
  75. Projekt buxheti për vitin 2023
  76. Buxheti i UGj-së viti 2022
  77. Buxheti i UGj-së viti 2021
  78. Buxheti i UGj-së viti 2020
  79. Buxheti i UGj-së viti 2019

  80. RAPORTI VJETOR PËR ZBATIMIN E BUXHETIT DHE ANEKSET:

  81. Raport vjetor për zbatimin e buxhetit të UGj-së viti 2022
  82. Anekset e zbatimit të buxhetit

  83. DOKUMENTE QË TREGOJNË GJENDJEN E SHLYERJES SË DETYRIMEVE NË ATO RASTE KUR IAL VETËFINANCOHET NGA ÇDO FORMË TJETËR FINANCIMI TË DREJTPËRDREJTË NGA SUBJEKTET E RREGULLUARA PREJ TIJ

  84. Dokument që tregon gjendjen e shlyerjes së detyrimeve të UGj-së.

  85. LISTA E SHËRBIMEVE QË OFROHEN NGA UGJ-JA, PËRFSHIRË INFORMACION PËR TARIFAT PËRKATËSE:

  86. Shërbimet që ofrohen nga UGJ-ja , informacion për tarifat e shkollimit 2022-2023
  87. Shërbimet që ofrohen nga UGJ-ja , informacion për tarifat e shkollimit 2021-2022
  88. Shërbimet që ofrohen nga UGJ-ja , informacion për tarifat e shkollimit 2020-2021
  89. Informacion për tarifat e shkollimit 2019-2020
  90. Informacion për tarifat e shkollimit 2018-2019
  91. Faturë për arkëtim

  92. KUOTAT E PARASHIKUARA PËR ÇDO VIT AKADEMIK:

  93. Kuotat e parashikuara për të gjitha ciklet e studimit viti akademik 2023-2024

  94. INSTRUMENTAT DHE PROGRAMET E SHKËMBIMIT STUDENTOR :

  95. Informacion mbi procedurat për shkëmbimet Erasmus+
  96. Marrëveshje KA107
  97. Annex V Erasmus Participant Grant Agreement HE EN 2022
  98. Data sheet erasmus ECUG
  99. Learning Agreement_for_studies
  100. Learning agreement for traineeships
  101. Mobility Agreement Training outgoing 1-1

  102. INSTRUMENTET E FINANCIMIT TË STUDIMEVE DHE PROCEDURAT PËRKATËSE DHE KRITERET (BURSAT PUBLIKE DHE ATO SPECIFIKE)

  103. Njoftim për bursa
  104. Formulari aplikimi për përjashtim nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
  105. Formulari aplikimi për ulje 50% nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
  106. Njoftimi për bursa të reja
  107. Vendimi i BA Nr.12 datë 13.04.2023 për trajtimin e studentëve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  108. Vendimi i BA Nr. 9 datë 01.03.2023 per trajtimin e studenteve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  109. Vendimi i BA Nr. 5 datë 23.01.2023 për trajtimin e studenteve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  110. Vendimi i BA Nr. 22 datë 09.05.2022 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
  111. Vendimi i BA Nr. 20 datë 22.04.2022 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
  112. Vendimi i BA Nr. 8 datë 23.02.2022 për pagësën e tarifës ë këste
  113. Vendimi i BA Nr. 7 datë 23.02.2022 për trajtimin e studentëve ë bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  114. Vendimi BA Nr. 3 datë 14.01.2022 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
  115. Vendimi BA Nr. 2 datë 14.01.2022 për trajtimin e studentëve ë bursë
  116. Vendimi i BA Nr. 40 datë 27.09.2021 për përjashtimin e studenteve nga tarifa
  117. Vendimi i BA Nr. 29 datë 23.07.2021 për përjashtimin e studentëve nga tarifa
  118. Vendimi i BA Nr. 24 datë 08.06.2021 për trajtimin e studentëve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  119. Vendimi i BA Nr. 21 datë 24.05.2021 për trajtimin e studenteve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  120. Vendimi i BA Nr. 9 datë 05.03.2021 për trajtimin e studenteve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa
  121. Vendimi i BA nr. 8 datë 25.02.2021 për trajtimin e studenteve me bursë dhe përjashtimin e tyre nga tarifa

  122. INFORMACION MBI PROGRAMET E HAPURA DHE ATO TË AKREDITUARA TË STUDIMEVE, PARA FILLIMIT TË APLIKIMEVE PËR PRANIMIN E STUDENTËVE:

  123. Programet e studimit që ofrohen nga UGJ
  124. Procesi i akreditimit të programeve të studimit

  125. KRITERET E PRANIMIT TË STUDENTËVE:

  126. Kriteret e pranimit për programet e ciklit të parë viti akademik 2024-2025
  127. Kriteret e pranimit për programet e ciklit të dytë viti akademik 2024-2025
  128. Kriteret e pranimit për programet profesionale viti akademik 2024-2025
  129. Kriteret e pranimit për vitin akademik 2023-2024

  130. PUBLIKIMI I VEPRIMTARISË KËRKIMORE SHKENCORE:

  131. Veprimtaria kërkimore shkencore në UGj

  132. KOPJE DOKUMENTACIONI (FORMULAR REGJISTRIMI ONLINE):

  133. Formular regjistrimi online për programet e ciklit të parë dhe programeve me karakter profesional
  134. Formular regjistrimi online për programet e ciklit të dytë

  135. NJOFTIMI DHE KONSULTIMI PUBLIK:

  136. Njoftimi dhe konsultimi publik

  137. LISTA E DOKUMENTEVE QE ADMINISTROHEN NGA IAL ME AFATET E RUAJTJES:

  138. Lista tip me afatet e ruajtjes së dokumentave në UGJ

  139. FORME E DOKUMENTEVE / INFORMACIONEVE:

  140. Formati i dokumentit zyrtar

  141. REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE I PËRDITËSUAR SIPAS MODELIT TË KOMISIONERIT:

  142. Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar sipas modelit të Komisionerit

  143. NDIHMA SHOQËRORE / SUBVENCIONE TË DHËNA NGA UGJ:

  144. Ndihma shoqërore / subvencione të dhëna nga UGJ

  145. KATEGORITË DHE FORMAT E NDIHMËS SHOQËRORE / SUBVENCIONE SIPAS KATEGORIVE TË PËRCAKTUARA NË VKM 903 DATE 21.12.2016 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR PËRFITIMIN E BURSAVE NGA FONDI I MBËSHTETJES STUDENTORE PËR STUDENTËT E SHKËLQYER, STUDENTET QË STUDIOJNË NË PROGRAME NË FUSHA PRIORITARE DHE STUDENT NË NEVOJË:

  146. Njoftim për bursa
  147. Formulari aplikimi për përjashtim nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
  148. Formulari aplikimi për ulje 50% nga tarifa e shkollimit 2021 – 2022
  149. Njoftimi për bursa të reja

  150. PROCEDURA PËR TË PËRFITUAR NDIHMËN SHOQËRORE / SUBVENCIONET DHE DOKUMENTACIONI PËRKATËS PËR APLIKIM:

  151. Dokumentacioni i nevojshëm për vërtetimin e statusit të studentëve të kategorive sociale sipas VKM-së
  152. Formulari aplikimi për përjashtim nga tarifa e shkollimit 2023
  153. Formulari aplikimi për ulje 50% nga tarifa e shkollimit 2021 - 2022

  154. PROCEDURA E ANKIMIMIT:

  155. Procedura e ankimimit