Vendime Rektorati

Urdhera Rektorat 2021 & 2022

Urdher Rektorati Nr. 10, Date 23.03.2021"Per zgjedhjet e perseritura per autoritete drejtuese ne Fakultetin Ekonomik"

Urdher Rektorati Nr. 87, Date 14.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË EDUKIMIT DHE METODOLOGJISË SË MËSIMDHËNIES"

Urdher Rektorati Nr. 88, Date 14.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË GJUHËVE TË HUAJA"

Urdher Rektorati Nr. 92, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË KONTABILITET FINANCES NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 93, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË ADMINISTRIMIT PUBLIK NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 94, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË POLITIKAVE EKONOMIKE DHE TURIZMIT NË FAKULTETIN EKONOMIK"

Urdher Rektorati Nr. 95, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË INFERMIERISE"

Urdher Rektorati Nr. 96, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË SHKENCAVE BIOLOGJIKE, MJEDISORE DHE UDHQIMIT"

Urdher Rektorati Nr. 97, Date 24.12.2021" EMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME DHE KOHËZGJATJE TË CAKTUARNË NJESINË BAZË TË MATEMATIKES INFORMATIKES DHE FIZIKES"

Vendime Rektorat 2023

Vendime Rektorati nr.1 dhe nr.2 dt 18.01.2023 "Per miratimin e raportit vjetor financiar dhe Per strukturen e pergjithshme te UGJ"

Vendime Rektorat 2022

Urdhera Rektorati 2022 "14 Vendimet"

Vendime Rektorat 2021

Shpallje, datë 01.07.2020″PER ZGJEDHJEN E ANETAREVE DHE SEKRETARIT TE KOMISIONIT INST1TUCIONAL TE ZWEDHJEVE SI DHE TE. ANETAREVE TE KOMISIONIT TE APELIMIT. ″

Urdher, datë 30.06.2020″PER ZHVILLIMIN E PROCESIT ZGJEDHOR PER AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NE INSTITUCIONET PUBLIKE TE ARSIMIT TE LARTE. ″

Vendim Nr. 7, datë 01.07.2020″PER SHPALLJEN E DATES Se FILLIMIT Te PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATEN E ZGJEDHJEVE PER AUTORITETET DHE ORGANET DREJTUESE NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ".″

Urdher Rektorati Nr. 16 datë 11.03.2020″PER MBYLLJEN E ARTIVITETEVE PUBLIKE, JO PUBLIKE DHE ANULLIMIN E GRUMBULLIMEVE MASIVE NE VENDE TE MBYLLURA APO TE HAPURA."

Urdher Rektorati Nr. 15 datë 09.03.2020″PER NDERPRERJEN E PROCESIT MESIMOR NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ' GJIROKASTËR."

Vendim Rektorati Nr. 05 datë 09.03.2020″PER SHPALLJEN E DATES SE FILLIMIT TE PROCESIT ZGJEDHOR DHE DATEN E ZGJEDHJEVE PER AUTORITETEVE DHE ORGANEVE DREJTUESE NE UNIVERSITETIN "EQREM CABEJ""

Urdher Ministria e Arsimit Nr. 91 datë 30.04.2020″PER NDERPRERJEN E PROCESIT MESIMOR NE INSTITUCIONET PUBLIKE DHE JO PUBLIKE."

Thirrje datë 27.01.2020″MBI NGRITJEN E KOMISIONIT TE HARTIMIT TE RREGULLORES SE ZGJEDHJEVE 2020-2024"

Per organizimin e punes dhe prezantimin e draft – “Pakti per Universitetin”"