Tabela e Projekteve

PROJEKTET E ZBATUARA NGA UGJ

PROJEKTE TËBASHKËFINANCUAR NGA AKKSHI

PËRFITUESTITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJINSTITUCIONI FINANCUES
FEPËRMIRËSIMI I EFIÇENCËS SË PRODHIMIT DHE SIGURISË SË PUNËTORËVE NË INDUSTRINË E TEKSTILEVE: NJË PROJEKT KËRKIMOR BASHKËPUNUES MIDIS UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ” DHE KOMPANISË “MARIKATEX    2023-2024  PËRFITUESAKKSHI  
FSHNSTUDIMI I KAPACITETIT KULLOSOR NË QARKUN E GJIROKASTRËS2023-2024PËRFITUESAKKSHI  
FEZHVILLIMI EKONOMIK DHE PROMOVIMI TURISTIK I LUMIT TË VJOSËS NË QARKUN E GJIROKASTRËS2023-2024PËRFITUESAKKSHI  
UGJAPLIKIMI I METODAVE EUROPIANE NË ZHVILLIMIN E PRAKTIKAVE PEDAGOGJIKE PËR STUDENTËT E MËSUESISË NË DEGË TË NDRYSHME2022-2023  PËRFITUESAKKSHI 18BD415
FESHSHPROGRAM I PËRBASHKËT MIDIS UNIVERSITETIT TË GJIROKASTRËS DHE UNIVERSITETIT TË MAÇERATËS (ITALI) NË CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I SHKENCAVE” NË ARKEOLOGJI, HISTORI DHE ADMINISTRIM I PASURIVE KULTURORE-ASPIC2022-2023  PËRFITUESAKKSHI 18BD416
FESHSHNGRITJA E LABORATORIT TË SIG-UT SI DHE INFRASTRUKTURËS HAPËSINORE PRANË NJËSISË BAZË TË HISTORISË, ANTROPOLOGJISË DHE GJEOGRAFISË2022-2023  PËRFITUESAKKSHI 18BD417
UGJDIXHITALIZIMI I INFRASTRUKTURËS SË MËSIMDHËNIES NË UOGJ, 6 KLASA2022-2023  PËRFITUESAKKSHI 18BD418
FEDIXHITALIZIMI I LABORATORIT PËR KRYERJEN E STUDY TOUR VIRTUAL 3D NË TURIZËM2022-2023PËRFITUESAKKSHI 18BD419
FESHSHLABORATOR I ARKEOLOGJISË DHE RESTAURIMITGUSHT 2019  PËRFITUESAKKSHI
FESHNPROJEKT KËRKIMOR PËR APLIKIMIN E ICT-SË NË MËSIMDHËNIEN E ICT-SË.  GUSHT 2019  PËRFITUESAKKSHI
FESHNSTANDARTIZIMI I PRODUKTEVE TË BLEGTORISË NË QARKUN E GJIROKASTRËS DHE KRIJIMI I NJË MARKE TREGTARE.  PËRFITUESAKKSHI

PROJEKTE TË FINANCUAR NGA UGJ

PËRFITUES  TITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJNR. I REFERENCËS, FINANCIMI
FEPËRFORCIM I TURIZMIT TË QENDRUESHËM RAJONAL PËRMES PËRMIRËSIMIT TË SHËRBIMEVE  MAJ 2023- DHJETOR 2023  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FSHESHSTRATEGJI PËR TË ZHVILLUAR AFTËSITË PËR EDUKIMIN E FËMIJËVE ME AFTËSI TË NDRYSHE NË QARKUN E GJIROKASTRËS    QERSHOR 2023- TETOR 2023  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FSHN  KUJDESU PËR VETEN: MË MIRË PARANDALIM SESA KURIMSHTATOR-DHJETOR 2023  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FSHN  VLERËSIMI, KONSERVIMI DHE PLOTËSIMI I ELEMENTËVE TË BIODIVERSITETIT TË ZONËS ARKEOLOGJIKE TË ATIGONESËMARS 2019 –DHJETOR2020  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FSHN  STUDIMI TAKSOMANIK DHE MJEDISOR I GJENEVE STACHYS CENTAUREA DHE SOLENONTHUS NË MALET E ÇAJUPIT,NEMËRÇKËS(PJESA E PËRMETIT, SI DHE KONISPOLIT, SARANDË E LUMI I VLORËS)MARS 2019 –DHJETOR2019  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FSHN  STUDIMI I DIETËS USHQIMORE TË SHPENDËVE RRËMBYES TË NATËS TYTA ALBA DHE ATHENS NOCTUA NË RAJONIN JUGOR TË SHQIPËRISË, PREFEKTURA GJIROKASTËR DHE VLORËMARS 2019 –DHJETOR2019  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FE  MENAXHIMI I FINANCIMEVE TË FAMILJES BAZË PËR RRITJEN E MIRËQËNIES FINANCIARE NË GJIROKASTËRKORRIK 2018 -SHKURT 2019  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FE  IDENTIFIKIMI, KATEGORIZIMI SME-VE ME BASHKINË E GJIROKASTRËSKORRIK 2018 -MARS 2019  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FESHSHMODELIMI I KLASAVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR SI LABORATORË DIXHITALE PËR STUDIMIN DHE GJETJEN E METODAVE INTERAKTIVE BAZUAR NËTIKKORRIK 2018 –DHJETOR2018  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FE  ZHVILLIMI DHE PROMOVIMI I POTENCIALEVE DHE KAPACITETEVE TURISTIKE NË FUNKSION TË RRITJES SË PUNËSIMIT DHE MIRËQENIES NË RAJONIN E JUGUT (KAONIA)KORRIK 2018 –DHJETOR2018  PËRFITUESFINANCUAR NGA FONDET E UOGJ
FESHSH  BARRIERAT POTENCIALE, TË CILAT PENGOJNË MINORITETIN ROM DHE EGJIPTIAN NË RAJONIN  JUGOR TË SHQIPËRISË PËR INTEGRIMIN E TYRE NË ARSIMIN E LARTËKorrik 2018 –Dhjetor2018  PËRFITUESFinancuar nga fondet e UOGJ

PROJEKTE TË BASHKËFINANCUAR NGA PROGRAMI ERASMUS+

LISTA E PROJEKTEVE
PËRFITUES  TITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJNR. I REFERENCËS , FINANCIMIWEBSITE
UGJEPPAL-EUROPIANIZATION OF  PUBLIC POLICIES IN ALBANIA2021-2024  PARTNERERASMUS+-JEAN MONET-REF.NO 101048064-EPPALhttps://unitir.edu.al/eng/europeanization-of-public-policies-in-albania-eppal/
UGJENTRAL – ENTREPRENEURIAL SKILLS FOR A MODERN EDUCATION IN ALBANIAJANAR 2021-JANAR 2024  PARTNERERASMUS+ CBHE P8_UGJ_02/10Ahttps://entralproject.eu/
UGJQUADIC – QUALITY DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION AND PROJECT  MANAGEMENTJANAR 2020- JANAR 2023  PARTNERERASMUS+CBHE  609786-EPP-1-2019-1-XKEPPKA2-CBHE-JPhttp://www.quadic.net  
UGJBKSTONE   – HIGHER EDUCATION ENTERPRISE FOR FOSTERING, MODERNIZATION AND SUSTAINABLE GROWTH IN NATURAL STONE INDUSTRY IN WESTERN BALCANSJANAR 2019 – NËNTOR 2022  PARTNERERASMUS+CBHE 610483-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP  https://bkstoneproject.com/projects
UGJTECOMP – STRENGTHENING TEACHING COMPETENCES IN   HIGHER EDUCATION  IN NATURAL AND  MATHEMATICAL SCIENCESNËNTOR 2018 – JANAR 2023  PARTNERERASMUS+CBHE 598434-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-Jhttp://www.tecomp.ni.ac.rs
UGJTEAVET – DEVELOPING TEACHER COMPETENCES  FOR A COMPREHENSIVE VET SYSTEM IN ALBANIATETOR 2017 –TETOR 2020  PARTNERERASMUS + CBHE 586300-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SPhttps://teavet.org

PROJEKTE TË BASHKËFINANCUAR NGA INTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA

LISTA E PROJEKTEVE
PËRFITUES  TITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJNR. I REFERENCËS , FINANCIMIWEBSITE
UGJSTONE.ART – THEMATIC CROSS-BORDER TOURISM DEVELOPMENT THROUGH THE PRESERVATION OF STONE CRAFTSMANSHIPJANAR 2020- SHTATOR 2023PARTNERINTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A4-1.3-18https://greece-albania.eu/projects/thematic-tourism-development-through-the-preservation-stone-craftsmanship-stone-art
UGJVIRTUALAND –  AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES DHJETOR 2019- MAJ 2023PARTNERINTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A4-2.1-20https://greece-albania.eu/projects/immersive-virtual-experience-for-cultural-and-natural-heritage-sites-virtualand
UGJCheeseCulT  – CHEESE ROUTE AS AN INNOVATIVE CULTURAL HERITAGE DRIVING FORCE FOR RURAL TOURISM DEVELOPMENT IN THE CROSS-BORDER AREADHJETOR 2019-NËNTOR 2022PARTNERINTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A4 – 2.1 – 19https://cheesecult.eu
UGJINECO – INNOVATIVE ECONOMY ECOSYSTEMQERSHOR 2018 – DHJETOR 2021PARTNERINTERREG-IPA CBC GREECE-ALBANIA A2-2.2.-4https://greece-albania.eu/projects/innovative-economy-ecosystem
 JEWEL MODEL – Joint Easily Wafted East Laboratory ModelSHTATOR 2012- NËNTOR 2014  Partner  

PROJEKTE TË BASHKËFINANCUAR NGA TEMPUS

LISTA E PROJEKTEVE
PËRFITUES  TITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJNR. I REFERENCËS , FINANCIMIWEBSITE
UGJCCNURCA –COMPETENCE BASED CURRICULUM REFORM IN NURSING AND CARING IN WESTERN BALKAN UNIVERSITIES2014 – 2017  Partner544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCRhttp://www.ccnurca.eu/
UGJU3M-AL –              Third mision of UniversitiesTetor 2012 – Tetor 2014  PartnerTempushttp://u3m-al.org/

PROJEKTE TËFINANCUAR NGA AADF

LISTA E PROJEKTEVE
PËRFITUES  TITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJNR. I REFERENCËS, FINANCIMIWEBSITE
UGJREADMaj 2022  PërfituesNr. 674 Prot. AADF  aadf.org/project/read-program/
UGJJSTORMaj 2021  PërfituesAADFjstor.org
UGJCLEANSCOREShkurt 2020  Përfitues610-231 AADF  cleanscore.al

PROJEKTE TË FINANCUARA NGA AMBASADA AMERIKANE NE TIRANË

LISTA E PROJEKTEVE
PËRFITUES  TITULLIPERIUDHA E IMPLEMENTIMITROLI I UGJ
UGJMedia and Information Literacy për mësuesit e ardhshëm  Janar – Dhjetor 2023    Përfitues
UGJProjekt studentor: Vlerësim i informacionit mediatik nga studentët dhe integrimi i tij për edukimin e fëmijëve me aftësi ndrysheNëntor 2023  Përfitues