Programet e Ciklit të Parë, Bachelor

 • Programet e Ciklit të Parë, Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve, referuar nivelit 6 të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, organizohen me 180 kredite (ECTS) dhe kohëzgjatja normale e tyre është tri vite akademike. Pranimi i studentëve në programet e studimit të ciklit të parë në UGJ është i mundur për çdo kandidat, i cili, është i paisur me dokumentacionin ligjor të përfundimit të  arsimit të mesëm të lartë; plotëson kriterin e notës mesatare të përcaktuar me vendim të Këshilli të Ministrave dhe kriteret shtesë të përcaktuara nga njësitë kryesore; nuk rezulton i regjistruar në një program tjetër studimi.

Njësia bazë, përzgjedh studentët fitues, sipas programeve përkatëse, të cilët miratohen nga Dekani. Aplikantët fitues regjistrohen pranë njësisë përkatëse kryesore, brenda afatit të përcaktuar në udhëzimet e ministrisë përgjegjëse për arsimin. Pas përfundimit të regjistrimit të kandidatëve fitues, UGJ-ja përcjell në QSHA listën e studentëve të regjistruar, me qëllim paisjen e tyre me numur matrikullimi (NIM).

Studentët në programet e ciklit të parë të studimeve diplomohen me provim të përgjithshëm përfundimtar ose punim diplome. Studentët që do të përgatitin një punim diplome duhet të përmbushin kriteret që përcaktohen nga njësia bazë në rregulloret përkatëse të programeve të studimit.

Për t’u njohur me kriteret e pranimit në Ciklin e parë të studimeve Bachelor, në UGJ, për Vitin Akademik 2023-2024

 1. Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore

Ofron 6 (gjashtë) programe studimi të Ciklit të Parë Bachelor (Kliko këtu)

 • “Bachelor” në “Histori – Gjeografi ”
 • “Bachelor” në “Gjuhë – Letërsi Shqipe”
 • “Bachelor” në “ Gjuhë Angleze”
 • Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Fillor”
 • Bachelor në “Mësuesi për Arsimin Parashkollor”
 • “Bachelor” në “Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek ”

2. Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Ofron 4 (katër) programe studimi të Ciklit të Parë, Bachelor (Kliko këtu)

 • “Bachelor” në “Teknollogji Informacioni”
 • “Bachelor” në “Biologji Kimi”
 • “Bachelor” në “ Infermieri e Përgjithshme”
 • “Bachelor” në “ Infermieri Mami”

3. Fakulteti Ekonomik

Ofron 5 (pesë) programe studimi të Ciklit të Parë, Bachelor (Kliko këtu)

 • “Bachelor” në “Kontabilitet – Financë”
 • “Bachelor” në “Administrim Publik”
 • “Bachelor” në “Turizëm”
 • “Bachelor” në “Menaxhim Digjital” (Program i përbashkët me Universitetin e Salentos, Itali)
 • “Bachelor” në “Menaxhim i Turizmit të Qëndrueshëm” (Program i perbashkët  me Univeresitetin e Molises, Itali) (Diplomë e dyfishtë)