Kodi Cilesisë


Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë është dokumenti kryesor për të gjitha proceset dhe procedurat e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë (IAL). Ai përcakton standardet shtetërore të cilësisë, të detyrueshme për zbatim prej institucioneve të arsimit të lartë.

Kodi i Cilësisë u hartua nga grupi i punës i ngritur me urdhër të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.

Kodi i Cilësisë i miratur me VKM Nr.824, datë 24.12.2021 (pika 3 shfuqizon VKM Nr. 531, datë 11.09.2018) është përmbledhje e standardeve shtetërore për sigurimin e cilësisë, për programet e studimit me karakter profesional, programet e ciklit të parë të studimeve “Bachelor”, programet e studimit të ciklit të dytë, programet e ciklit të tretë “Master ekzekutiv”, programet e ciklit të tretë “Specializime afatgjata”. Për realizimin e proceseve të vlerësimit të jashtëm ASCAL dhe IAL mbështen në Kodin e Cilësisë.

Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me VKM Nr.824, datë 24.12.2021

Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me VKM Nr.824, datë 24.12.2021, versioni anglisht

Kodi i Cilësisë së Arsimit të Lartë miratuar me VKM Nr. 531, datë 11.09.2018