Honoris Causa

ishte Zyrat

Zyra për Marrëdhëniet me Jashtë
Universiteti “Eqrem Çabej”
Lagjia “18 Shtatori”
Gjirokastër
Shqipëri
Tel: +355 8426 80 25
e-mail: maredhenietmejashte@uogj.edu.al
Zyra e Projekteve dhe Kërkimeve Shkencore
Universiteti “Eqrem Çabej”  Gjirokastër
Lagjia “18 Shtatori”
Gjirokastër
Shqipëri
Tel: +355 8426 80 25
e-mail: maredhenietmejashte@uogj.edu.al
DREJTORIA E SHERBIMEVE NDIHMES AKADEMIKE -ADMINISTRATIVE.Zyre e sigurimit te cilesise & vleresimit Institucion pranë Degës së Zhvillimit Kurrikular, Karrierës dhe e Vlerësimit Institucional.
Administratori , Drejtoria  e sherbimeve universitareDega e Mardhenieve me Jashte dhe e Kerkimit Shkencor
Drejtoria e shërbimeve universitare Sektori i financë prokurimeve
Sektori i shërbimeveDrejtoria e sherbimeve ndihmes akademike -administrative
Sektori sherbimeve juridike, personelit dhe sekretari -protokollSektori i kerkimit shkencor dhe marëdhenieve me jashtë
Sektori i sherbimeve bibliotekare, arkivore dhe studentoreSherbimet bibliotekare dhe arkivore
Sektori i standarteve dhe kurrikulaveTeknologjia e informacionit
Kurrikulat dhe sigurimi i brendshem i cilesise