Legjislacioni


LIGJ Nr. 49/2012    PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATAVE ADMINISTRATIVE DHE
GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE