Mobilitete hyrëse dhe dalëse


ERASMUS+

PIC NUMBER: 949104067OID: E10071812

Erasmus+, programi i ri i BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin, bashkon shtatë programe të mëparshme të BE-së në fushat e Arsimit, Trajnimit dhe Rinisë (Programi i të mësuarit gjatë gjithë jetës,YouthinAction,ErasmusMundus,Tempus,etj.)Për herë të parë ofrohet mbështetje për sportin.

Mobilitetet kryesore lidhen me lëvizshmërinë e studentëve dhe stafit akademik, ndihmësakademik dhe administrativ në Universitetet europiane me të cilët UGJ ka nënshkruar marrëveshje mobiliteti (linku).

Bursat e ofruara për studentët kanë për qëllim përmirësimin e performancës së të mësuarit,rritjen e perspektivave të punësimit dhe karrierës, rritjen e ndjenjës së iniciativës dhesipërmarrjes, rritjen e vetë-fuqizimit dhe vetëvlerësimit, përmirësimin e kompetencave të gjuhës së huaj dhe atyre digjitale, ndërgjegjësimi i rritur ndërkulturor, pjesëmarrjen aktivenëshoqëri, rritjen e ndërveprimeve pozitive me njerëz me prejardhje të ndryshme.

Bursat e ofruara për stafin akademik, ndihmës akademik dhe administrativ kanë për qëllim përmirësimin e kompetencave, të kuptuarin më të gjerë të praktikave, politikave dhe sistemeve në arsim, trajnim ose në punën me të rinjtë, rritjen e kapacitetit për të shkaktuar ndryshime në drejtim të modernizimit dhe hapjes ndërkombëtare brenda organizatave respective arsimore, të kuptuar më të madh të ndërlidhjeve ndërmjet arsimit formal dhe joformal, trajnimit profesional dhe tregut të punës, cilësi më të mirë të punës dhe aktiviteteve të tyre në favor të studentëve,praktikantëve, nxënësve, studentëve, etj

RRETH MOBILITETEVE DALËSE

DOKUMENTET TEMPLATE PËR ERASMUS+KA107

 • Për studentët

  Për stafin

https://uogj.edu.al/upload/transparenca/Mobility_Agreement_Training.docx

 • Mobility Agreement for staff training


DOKUMENTET KRYESORE PËR APLIKIM

 • Përstudentët CV në formatin EUROPASS në anglisht Kopje e pasaportës Lista e notave Vërtetim studenti Letërmotivimi Certifikata e gjuhës së huaj

  Për stafin

 • CV në formatin EUROPASS në anglisht
  • Kopje e pasaportës
  • Vërtetim punësimi
  • Letërmotivimi
  • Certifikata e gjuhës së huaj
  • Vetëdeklarim nëse keni kryer më parë mobilitet


KRITERE TE PRANIMIT

 • Përstudentët Mesatarja e notave  deri në 50 pikë Niveli i njohjes së gjuhës së huaj  deri në 20 pikë Letra e motivimit  deri në 10 pikë Pjesëmarrja në mobilitete të tjera deri në 10 pikë Aftësi ndryshe/ shtresa nënevojë  deri në 10 pikë
 • Lista e kritereve është marrë nga udhëzimet e Erasmus+. Ajo mund të ndryshojëvetëmnësë kërkohetngaUniversiteti pritës.
 • Në rast të pikëve të barabarta studentët do ti nënshtrohen një interviste. Prioritet do tu jepet studentëve që nuk kanë kryer më parë mobilitet.
 • Studentët fitues dhe jofitues lajmërohen me email për rezultatet.

Për stafin

 • Vite përvojë pune në qendër deri në 20 pikë
  • Njohuri të mira të gjuhës së punës së mobilitetit (minimumi B1)

deri në 20pikë

 • Eksperiencë në projekte të lëvizshmërisë ndërkombëtare

deri në 10pikë

 • Eksperiencë në zhvillimin e projekteve edukative që kanë të bëjnë me bashkëpunimin, metodologjitë e edukimit apo zhvillimin e bashkëpunimitn dërmjet qendrave dhe bizneseve                                deri në 10pikë
  • Bashkëpunimi në projektete mobilitetit të studentëve

deri në20 pikë

 • Kritere të tjera objektive të cilat qendra mund të vendosë në varësi të karakteristikave të lëvizshmërisë deri në 10 pikë
  • Përfituesit me disa aftësi të kufizuara                    deri në 10 pikë

INCOMING MOBILITIES

International Relations Office of the University of Gjirokaster is responsible for allincomingandoutgoing mobilities(studentand staff) in the framework of Erasmus+.

Incoming students and staff should be nominated by their home university. The nomination shouldbesentat igjolleshi@uogj.edu.al (International Relations Office of UGJ)

Student documents:

https://uogj.edu.al/upload/transparenca/Participant_Grant_Agreement.docx

Visa regime for foreign students:

https://punetejashtme.gov.al/wp-content/uploads/2018/11/3-visa-regime-for-foreign-citizens-01.11.2018.pdf

Documents for Residence Permit:

 • Residence Permit application form : https://photos.state.gov/libraries/albania/19452/pdf/form8.pdf
 • Photos
 • Proof of accommodation while in Albania, rental contract
 • Criminal record document
 • Erasmus+ Grant document (issued by home in stitution)
 • Letter of Invitation/Acceptance issued by UGJ
 • Travel Health Insurance document for the whole period of staying

UGJ cannot guarantee accommodation, but IRO will support incoming students by providing information on accommodation possibilities in Gjirokastër.

Staff documents:

https://uogj.edu.al/upload/transparenca/Participant_Grant_Agreement.docx

Staff from EU countries who will enter the Republic of Albania does not need visa as their stay is short (less than three months).

The mobility documents should be arranged 45 days before the mobility.