Programet e Ciklit të Tretë, Master Ekzekutiv

Programet e Ciklit të Tretë, Master Ekzekutiv , Doktorature

 1. “Master Ekzekutiv” në “Restaurim, Konservim dhe Menaxhim i Trashëgimise Arkitekturore” (Program i përbashkët  midis universitetit Zoja e Keshillit te Mirë, Universitetit të Firences (Itali) dhe UGJ-së )
Titulli akademik i studimit                            Diplomë “Master  Ekzekutiv” në “Restaurim,                                                            Konservim dhe Menaxhim i Trashëgimise Arkitekturore”
Cikli i studimitStudime të ciklit të tretë
Emri dhe statusi i institucionitUniversiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër
Gjuha e përdorur në mësimdhënje/provimeItalisht, Anglisht
Kohëzgjatja normale e programit të studimit1 (një) vit
Forma e studimitMe kohë të plotë
Kushtet e pranimitSipas kritereve

Objektivat dhe veprimtaritë formuese të programit të studimit

Masteri Ndërkombëtar “Master në Restaurimin, Konservimin dhe Menaxhimin e Trashëgimisë Arkitekturore” është një kurs studimi i përbashkët i promovuar nga Universiteti i Firences, Universiteti Katolik NSBC i Tiranës dhe Universiteti i Gjirokastrës Eqrem Çabej.

Kursi synon dhënjen e titullit të përbashkët, Diplomë “Master Ndërkombëtar” për “Restaurimin, Konservimin dhe Menaxhimin e Trashëgimisë Arkitekturore”.

Ky program synon të trajnojë profesionistë me aftësi specifike multidisiplinare tekniko-profesionale për të analizuar dhe kuptuar aspektet e ndryshme që lidhen me praktikën e konservimit dhe restaurimit, menaxhimit, vlerësimit dhe komunikimit të trashëgimisë arkitekturore dhe kulturore. Masteri do të ofrojë aktivitete trajnuese në kuadër të projektit të restaurimit të artefakteve historike, me një hapje drejt linjave të reja operacionale në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore.

Integrimi mes kulturës italiane dhe asaj shqiptare do të mundësojë trajnimin e arkitektëve të specializuar aktivë në zonën e Mesdheut, duke ndarë objektivat dhe trajnimin për çështje që lidhen me ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë arkitekturore. Kursi është i organizuar në pesë module të ndara në të ndara në aktivitete mësimore dhe trajnuese me kontribute në nivel ndërkombëtar.

Struktura e programit të studimit

Moduli 1 –  5 kredite

 1. Trashëgimia dhe diversiteti material dhe jomaterial;
 2. Trashëgimia materiale dhe jomateriale, diversiteti kulturor;
 3. Peizazhi kulturor: projekti, konservimi, valorizimi;
 4. Trashëgimia popullore: projekti, konservimi, valorizimi;
 5. Trashëgimia dhe projekti bashkëkohor;
 6. Seminar/konferencë: Roli i historisë dhe traditave kulturore në përcaktimin e profilit arkitektonik të qyteteve

Moduli 2 – 10 kredite

Mjete për dokumentimin, diagnostikimin, menaxhimin dhe komunikimin e aseteve

 1. Teknologji dixhitale për anketim;
 2. Leximi, interpretimi strukturor dhe diagnostikimi;
 3. Bazat e të dhënave (GIS);
 4. Menaxhimi i të Dhënave të Ndërtesës Historike (HBIM);
 5. Karakteristikat e materialeve, njohja dhe format e degradimit;
 6. Praktika 1: Teknika të avancuara të studimit të trashëgimisë arkitekturore;
 7. Seminar/konferencë: Mjete të avancuara dhe teknologji të reja për dokumentimin, diagnostikimin, menaxhimin dhe komunikimin e trashëgimisë

Moduli 3 – 10 kredite

Metodologjitë dhe teknikat e restaurimit dhe ruajtjes

 1. Evolucioni i teorive të restaurimit;
 2. Mjetet dhe metodat diagnostikuese;
 3. Praktikat e ndërhyrjes në trashëgiminë historike dhe monumentale;
 4. Praktikat e ndërhyrjes në trashëgiminë moderne;
 5. Konsolidimi strukturor;
 6. Praktika 2: Diagnostifikimi për projektin e restaurimit;
 7. Seminar/konferencë: Evolucioni rregullator për mbrojtjen e trashëgimisë

Moduli 4 – 8 kredite

Trashëgimia, rreziku, ndryshimet klimatike dhe elasticiteti

 1. Restaurimi i zonave arkeologjike;
 2. Restaurimi i parqeve dhe kopshteve;
 3. Restaurimi i qendrave urbane;
 4. Objektet historike;
 5. Restaurimi strukturor;
 6. Workshopi 3: Rreziku sizmik;
 7. Konferenca: Trashëgimia, UNESCO dhe Objektivat e Zhvillimit të Përputhshëm.

Moduli 5 – 10 kredite

Menaxhimi i vendeve për Listën e Trashëgimisë Botërore

 1. Instrumentet ndërkombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë: Konventa për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore;
 2. Plani i Menaxhimit dhe Plani i Veprimit;
 3. Raporti Periodik dhe Monitorimi;
 4. Vlerësimi i ndikimeve: Vlerësimi i ndikimit të shteteve të ruajtjes dhe trashëgimisë

Analizat ekonomike dhe metodat e zbatimit;

 • Workshop: HIA (Vlerësimi i ndikimit të trashëgimisë);
 • Seminar/konferencë: Trashëgimia botërore: menaxhimi dhe konservimi.

2. Doktorature