NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet 57 dhe 59; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, nenet 36, 47, 56, shpall konkursin për 1 (një) vend të lirë pune si personel akademik i kategorisë “Lektorë”/“Asistent-lektorë”, në angazhim me kohë të plotë dhe kontratë me kohëzgjatje të caktuar, pranë Njësisë Bazë të Gjuhëve të Huaja. Per me teper..

BULETINI NR. 185 Datë 20.12.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *