NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

Njoftim Punësimi

Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2015, datë 22.07.2015 “Për
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”,
neni 57, pika 2; Statutit të Universitetit “Eqrem Çabej” Gjirokastër, neni 47 pika 2, neni 56 pika 1,2,3
dhe neni 36 pika 1/c; shpall konkursin për 3 (tre) personel akademik lektorë/asistent lektorë, me
angazhim me kohë të plotë në Njësinë Bazë të Inferimerisë, per me teper…

BULETINI NR. 129 Datë 19.09.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *